◼️ काव्यरंग :- मोत्याचं दान

मोत्याचं दान

उष्णाचा मारा तापली माती
नांगर वखर उन्हाळ वाही
पावसाळी पेरणीसाठी
सज्ज काळी आई….!!१!!
सात जूनची पहाट
मृग नक्षत्र आला दारी
बाप पेरणी घेऊन
उभा धुऱ्यावरी….!!२!!
बाप कुतहुलाने पाये
ढग दाटले नभी
वरून राजाने देली दगा
पेरणी वाळली उभी….!!३!!
सपान पेटल
उभ्या डोळ्यात बापाचं
मोत्याचं दान
निसटल हातच….!!४!!
दरसाल होई पिकाची मोड
म्या मराठवाडी कास्तकराचा लेक
हे वरुणराजा तुया पुढ पसरावतो झोळी
इवल्या रोपट्याना पाण्याची दे भीक….!!५!!

कु. चैताली प्र. येंगडे
रा.कोसूर्ला, जि. वर्धा.
©सदस्या,मराठीचे शिलेदार समूह.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *