◼️ काव्यरंग : केस

!!.. केस ..!!

मला तू वोळखत नव्हतास
कसी करू मी प्रेम तुझ्यावर
नजरे समोर तू येतच नाहीस
कसा धरून मी नेम तुझ्यावर..!1!

असा कसा रे भोळासांब तू
माझा जीव जडला तुझ्यावर
तू काही गुन्हा केलाच नाहीस
कसी करू मी केस तुझ्यावर..!2!

मी घरात शोधत होते तुला
तू फिरत होतास छतावर
अचानक आलास तू समोर
तेव्हा लाली आली गालावर..!3!

◼️  शिवकवी शिवश्री आडसूळ पाटील
संभाजी ब्रिगेड, मा.जी संघटक संभाजीनगर
मो. 9 3 2 5 2 9 4 1 9 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *