◼️ काव्यरंग :- मोर

मोर

देखणं रूप
तुरा डौलदार
नाचतो खुप
हा रुबाबदार

हळूवार पिसांचा
स्पर्श च न्यारा
लहानथोरांना
हा सुखावणारा

कृष्ण मुकुटात
शोभतो मोरपीस
तू च खुलवतो
वासुदेव टोपास

राजा आहेस
पक्षात थोर
भारताचा राष्ट्रीय
पक्षी तू मोर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *