◼️ काव्यरंग : तुझ्या नयनांनी

🔴 तुझ्या नयनांनी

तुझ्या नयनांनी
स्वप्न माझे रंगवावे
अडीच अक्षर प्रेमाचे
तुझ्या ओठी खुलावे

खुले डोळे माझे
तुला पाहण्यास आतुरावे
ते मी झाकिता
तु सामोरी असावे

चेहरा बघिता तुझे
ओठी शब्द न फुटावे
तुझ्या रुपाची चाहूल
मन माझे बघावे

तुझे बोल माझ्या ओठांनी
मी तुला सांगावे
काय सांगणार मी तुला
हे तुझ्या ह्रदयी ठसावे

हळूच हसीता, नजर झुकविता
तू का माझ्याशी बोलावे
प्रेम करितो मी तुजवर
हे तू का न समजावे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *