◼️ काव्यरंग :  तु आल्यावर….

◼️ तु आल्यावर….

तु आल्यावर तुझा गंध
चहूकडे पसरायचा
येथील फुलांचा सुवास मग
आपोआप ओसरायचा…

तु आल्यावर तुझं स्वरुप
मला मोहात पाडायचं
तु नसल्यावर माझ मग
सारचं तुझ्याविना आडायच…

तु आल्यावर तुझ्या शब्दाच
स्वच्छ चादणं पडायचं
तुझ्या बोलण्यातुनच मग
सार रामायण घडायचं…

तु आल्यावर तुझ रोखुन पाहणं
मला खूप आवडायचं
कमळाच फुल फुलताना मग
नेहमी असंचं डवरायच…

तु आल्यावर तुझ्या हास्यात
माझ दुखं विरुन जायचं
तुझ्या सहवासात ते मग
सुंदर स्वप्न पाहायचं…

कवीवर्य- आत्माराम रामदास शेवाळे
‘शब्दस्नेही’ रा. वाघोली
ता.शेवगाव जि. अहमदनगर ८२७५२००७२०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *