◼️ काव्यरंग :- काळोखाच्या राती

-ii काळोखाच्या राती ii-

काळोखाच्या राती…
का तू उदास उदास
बघ नभीच्या तारका
अन् मोहक तू हास
काळोख जरी सोबत
हीच प्रकाशाची वाट
सहजपणे चढशील तू
उंच डोंगर पर्वत घाट
काळोखाच्या रातीला
बघ फुलले निशीगंध
जुळव त्यांसी भवबंध
काळोखाच्या राती या
निरव शांततेची चादर
मनाशीच बोलून जरा
घाल जखमांवर पाखर
बघ नव्याने उभरशील
गालातच जरा हसशील
आणि..आणि आपल्या
मनाशीच बोलशील तू
अरे…ही मी… तीच का..?

सहप्रशासक/मुख्य परीक्षक/संकलक
©मराठीचे शिलेदार समूह
दि. २३/०८/२०२०

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *