◼️ काव्यरंग :-गागाल गालगागा..✍️सौ.गौरी ए.शिरसाट, मुंबई

गझल

-ii गागाल गालगागा ii-

माझाच गाव आता
झालाय साव आता

थोड्याच मिळकतीने
खातोय भाव आता

ही लेखणीच माझी
झालीय नाव आता

लावायची तुला जर
झाडेच लाव आता

इतका विनाश झाला
कर नष्ट हाव आता

झाले दगड अता मी
तू टाळ घाव आता

हरले तुझ्यापुढे मी
तू खेळ डाव आता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *