◼️ काव्यरंग :- मैत्रीची वेल

..मैत्रीची वेल..

एखादी मैत्रीची वेल
असावी माझ्या अंगणी,
फुलावे माझे अंतकरण त्या
त्या वेलीकडे पाहुनी…

मैत्रीच्या वेलीला पाण्याची
गरज नसावी,
फक्त त्या वेलीला मैत्रीची
जान असावी…

उगीचच नाही फुलत
मैत्रीची ही वेल,
त्यास अंतकरण आपलं
जोडावं लागत,
वटवृक्षप्रमाणे त्या वेलीला
लाखो वर्ष जगावं लागतं…

फुलावी मैत्रीची ही वेल
माझ्या अंगणी, मला पाहुनी,
न्यावे मला त्याच्यासोबत
कोठे तरी वाहुनी…

वाहून मी त्या वेलीसोबत जाईन
फुललेले हे सारे विश्व मी पाहीन
फुललेले हे सारे विश्व मी पाहीन…

◼️. कवी..राज गुरनुले
मु. पो. गुंजेवाही ता. सिंदेवाही जी. चंद्रपूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *