◼️ काव्यरंग :- स्वराज्य जननी ..!!

!!.. स्वराज्य जननी ..!!
( विडंबन काव्य )

कुंभारापरी तु जिजाऊ

शिवबाला घडविले,
धिक्कारून अन्यायाला
स्वराज्याकडे वळविले..!1!

प्रगतीच्या शिखरावरी
मावळ्यांना चढविले
लाथाडून गुलामीला
स्वाभिमानी बनविले..!2!

स्वराज्य ह्या मंत्राने
सर्वांनाही एक केले,
मनुवादी गुलामीला
तुच दुर पळवीले..!3!

गरीब घराण्यातून
शूरवीर जमा केले,
मावळ्यांचे रक्षण करून
गरिबीला पळवीले..!4!

मो. 9325294198

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *