◼️ काव्यरंग :- हुंडाबळी

!! हुंडाबळी !!

माणसाने बघा आता माणुसकी सोडली
सासरच्यांनी लेकीला माहेरी धाडली
आन म्हणे बापा कडुन पैशाची थैली
गावात सार्या आमची फजिती झाली
हाता पाया पडून लेक सासरी धाडली
माणसाने बघ आता माणुसकी सोडली… !! 1 !!

माहेरच्या संपत्तीवर टपलेले सारे चोर
जाळपोळ करूनशान होती शिरजोर
मानुसपणा सोडून हैवान बनू लागली
सोन्यासारख्या लेकीचा छळ करू लागली
माणसाने बघा आता माणुसकी सोडली… !! 2 !!

टीव्ही फ्रिज गाडीची मागणी त्यांनी केली
घर प्लॉट बंगलाही आता द्यावा म्हणाली
लेकीला त्रास देऊन छळुकिहो लागली
अशी कशी अविचारी माणसं वागू लागली
माणसानं बघ आता माणुसकी सोडली… !! 3 !!

हुंड्यासाठी बघाकिहो हट्ट करू लागली
माझ्या या लेकीला सर्वांनी झोडली
चटके देऊन गळा दाबून मारून तिला टाकली
लाडाची लेक माझी हुंडा बळी ठरली
माणसाने बघा आता माणुसकी सोडली… !! 4 !!

मो. 9325294198

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *