◼️ काव्यरंग :- सावर रे मना

सावर रे मना

ओल्याचिंब डोळ्यातील
दुख:साठवरे मना, सावर रे मना
मी दिला निरोप मन करुन कठोर
मन झाले अधीर रे, सावर रे मना

बोट धरुन चालायला शिकविलेली पोर
कुणी अंगठी घालण्यापत मोठी झाली
कळलच नाही, सावर रे मना

दुडु दुडु धाव नारी पाऊले
निघाली सासरला, सावर रे मना
भातकुलीच्या खेळातील भांडी खेळनी
अर्ध्यावर सोडुन निघाली
करण्या संसार सावर रे मना

धरीला घट्ट तिने पदर
आईने फोडीला टाहो सावर रे मना
बापाला बिलगुन फोडीला
फौलादी काळीज रे सावर रे मना
परत मागे मागे वळुन पाही
सख्यांना खुनावत अश्रृ ढाळीत
निघाली रे सावर रे मना

सदस्य मराठीचे शिलेदार समूह

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *